Strefa Hodowcy
email :  
hasło :  

Rejestracja
REGULAMIN HODOWLI
LICENCJA HODOWLANA
LICENCJA KÖRUNG
LISTA HODOWLI
LISTA WETERYNARZY
HD, ED, DNA
KRYCIA
MIOTY
REPRODUKTORY
SUKI HODOWLANE
OGŁOSZENIA
PORADY
SĘDZIOWIE
STATYSTYKI
DOKUMENTY DO POBRANIA
 
Regulamin Hodowli Psw Rasowych
  1. Przepisy oglne
  2. Przydomki hodowlane
  3. Kwalifikacje hodowlane
  4. Suki hodowlane
  5. Psy reproduktory
  6. Prawa i obowizki hodowcy
  7. Prawa i obowizki waciciela reproduktora
  8. Inseminacja (sztuczne zapodnienie)
  9. Badanie profilu DNA oraz pochodzenia psw na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA
  10. Ekwiwalent za krycie
  11. Dokumentacja hodowlana
  12. Postanowienia kocowe

  I. Przepisy oglne

  1
  Regulamin Hodowli Psw Rasowych wprowadza si na podstawie 28 pkt. 10 Statutu Zwizku Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Zwizkiem.
  2
  Hodowla psw rasowych prowadzona przez czonkw Zwizku jest hodowl amatorsk.
  3
  Celem hodowli jest doskonalenie poszczeglnych ras psw pod wzgldem cech fizycznych, psychicznych i uytkowych z uwzgldnieniem podstaw naukowych.
  4
  Hodowl psw rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarzd Gwny Zwizku poprzez powoywane przez siebie: Gwn Komisj Hodowlan, Oddziay Zwizku, Kluby Ras - komisje ZG i Kluby Ras.
  5
  Hodowc jest czonek Zwizku, prowadzcy hodowl na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadajcy jedn lub wicej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany. Czonkowie Zwizku mog posiada psy na zasadzie wspwasnoci. Warianty takiej sytuacji reguluje zacznik numer 11 i 11a do niniejszego Regulaminu.
  6
  Nadzr nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psw Rasowych naley do Zarzdu Gwnego (za porednictwem Gwnej Komisji Hodowlanej) i Zarzdw Oddziaw Zwizku (za porednictwem Oddziaowych Komisji Hodowlanych).

  II. Przydomki hodowlane

  7
  1. Czonek Zwizku, rozpoczynajcy prowadzenie hodowli jest zobowizany wystpi o zatwierdzenie przez Zarzd Gwny przydomka hodowlanego. Przydomek zgasza si za porednictwem Zarzdu Oddziau na formularzu (wzr za. nr 1). Czonek Zwizku wystpujc o rejestracj przydomka ma obowizek zarejestrowa go za porednictwem biura Zarzdu Gwnego ZKwP w Midzynarodowym Repertorium Przydomkw w FCI. aden przydomek o brzmieniu identycznym lub zblionym do ju zarejestrowanego (wystpujcy w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie moe by zarejestrowany.
  2. Zarzd Gwny ma prawo odmwi zarejestrowania przydomka, podajc hodowcy przyczyn.
  3. Przydomek otrzymuj wszystkie szczenita pochodzce z danej hodowli, bez wzgldu na ras.
  4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemoliwia wydanie metryk dla szczenit.
  5. Nazw psa pisze si duymi literami, za przydomek hodowlany maymi np. SMOK z Kordegardy, Prima JUNO. Przydomek hodowlany moe by pisany przed lub po nazwie psa, co ustala si przy rejestrowaniu przydomka.
  6. Wszystkim szczenitom urodzonym w jednym miocie nadaje si imiona zaczynajce si na t sam liter. Hodowca nie musi przestrzega kolejnoci alfabetycznej przy nadawaniu imion szczenitom z kolejnych miotw.

  8
  1. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarzd Gwny jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek moe by zmieniony w wyjtkowych sytuacjach, np. jeeli w zatwierdzonej wersji nie moe by zarejestrowany w FCI, lub zosta zarejestrowany w wyniku pomyki.
  2. Przydomki uznane przez FCI maj pierwszestwo przed przydomkami zarejestrowanymi wycznie przez Zarzd Gwny. W razie protestu i na yczenie FCI przydomek krajowy zostanie zlikwidowany, jeli okae si identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
  3. Waciciel przydomka ma prawo wzi na wsplnika penoletniego czonka Zwizku. Przedstawicielstwo takiej spki naley do waciciela przydomka.
  4. Nowy waciciel, po przejciu hodowli, moe zachowa przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemn zgod poprzedniego hodowcy, potwierdzon przez Zarzd Gwny Zwizku. W przypadkach spornych wica jest decyzja Zarzdu Gwnego.


  III. Kwalifikacje hodowlane

  9
  Do kwalifikacji hodowlanych zalicza si oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organizowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI. Wyniki te naley zapisa na Karcie Sztywnej psa/suki, prowadzonej przez Oddziay ZKwP w wersji tradycyjnej lub elektronicznej zwanej dalej Kart Sztywn.

  IV. Suki hodowlane

  10
  1. Do hodowli dopuszcza si suk na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej .SUKA HODOWLANA., dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczcego Oddziaowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienn pieczci, podpisem, pieczci Oddziau oraz dat. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyej wymienionego wpisu jest spenienie poniszych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarzd Gwny wymogw, stanowicych zacznik (za. nr 10) do niniejszego regulaminu:
   1. jest zarejestrowana w Zwizku oraz wpisana do Polskiej Ksigi Rodowodowej (PKR) lub Ksigi Wstpnej (KW),
   2. ukoczya 15 miesicy, z wyjtkiem ras wymienionych w 10 pkt. 2,
   3. uzyskaa, po ukoczeniu 15 miesicy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwch sdziw, trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedn na wystawie midzynarodowej lub klubowej. Suka uytkowa, posiadajca certyfikat uytkowoci uprawniajcy do wystawiania w klasie uytkowej, moe by dopuszczona do hodowli z trzema ocenami co najmniej dobrymi od co najmniej dwch sdziw, w tym jedn uzyskan na wystawie midzynarodowej lub klubowej.
  2. Dopuszcza si do pierwszego krycia po ukoczeniu 12 miesicy suki niektrych ras np. miniaturowych i wielkogowych (patrz zacznik nr 12), ktre w klasie modziey od minimum dwch sdziw uzyskay trzy oceny co najmniej bardzo dobre w tym jedn na wystawie midzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej .Rasa wielkogowa/Rasa miniaturowa., jak w pkt. 1. Dalsze uywanie suki do hodowli wymaga uzyskania ocen co najmniej bardzo dobrych po ukoczeniu 15 miesicy, jak w pkt. 1 c.

  11
  1. Suk hodowlan przerejestrowan z innego Oddziau mona uy do hodowli pod warunkiem przekazania midzy Oddziaami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzr - za. nr 7). Przekazanie musi nastpi w cigu 30 dni, na wniosek Oddziau rejestrujcego. W przypadku trudnoci z przekazaniem wyej wymienionej dokumentacji Oddzia rejestrujcy zakada now dokumentacj hodowlan na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
  2. Miot importowanej ciarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje si na podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Sta kwalifikacj hodowlan uzyskuje taka suka, o ile poprzednio speniaa lub uzupenia, po zarejestrowaniu w Zwizku, wymogi Regulaminu Hodowli Psw Rasowych ZKwP.

  12
  1. Oddziaowa Komisja Hodowlana moe wnioskowa do Zarzdu Oddziau o zawieszenie uprawnie hodowlanych suki na okres nie krtszy ni 12 miesicy w przypadku nie stosowania si hodowcy do wymaga zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w ktrym ukoczya 8 lat.
  3. Oddziaowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, moe zezwoli na dalsze uywanie do hodowli suki, ktra ukoczya 8 lat, pod warunkiem, e jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawaa wartociowe potomstwo.
  4. Skrela si z ewidencji suk hodowlan w przypadku ustania czonkostwa waciciela, zgodnie z 18 Statutu Zwizku.
  5. Uniewania si uprawnienia hodowlane suki oraz wykrela si z rejestrw suk hodowlan, ktra na dwch wystawach przez dwch rnych sdziw zostaa zdyskwalifikowana za agresj w stosunku do ludzi. Postpowanie w przypadkach dyskwalifikacji za agresj okrela Regulamin Wystaw Psw Rasowych.

  V. Psy reproduktory

  13
  1. Do kry dopuszcza si psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej .REPRODUKTOR., dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczcego Oddziaowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienn pieczci, podpisem, pieczci Oddziau oraz dat. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyej wymienionego wpisu jest spenienie poniszych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarzd Gwny wymogw, stanowicych zacznik (za. nr 10) do niniejszego regulaminu:
   1. jest zarejestrowany w Zwizku oraz wpisany do Polskiej Ksigi Rodowodowej (PKR) lub Ksigi Wstpnej (KW),
   2. ukoczy 15 miesicy,
   3. uzyska, po ukoczeniu 15 miesicy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwch sdziw, trzy oceny minimum doskonae, w tym jedn na wystawie midzynarodowej lub klubowej. Pies uytkowy, posiadajcy certyfikat uytkowoci uprawniajcy do wystawiania w klasie uytkowej, moe by dopuszczony do hodowli z trzema ocenami co najmniej bardzo dobrymi od co najmniej dwch sdziw, w tym jedn uzyskan na wystawie midzynarodowej lub klubowej.
   4. pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i speniajcy jej wymogi hodowlane, moe by uyty przez czonkw ZKwP bez dodatkowych wymogw, rwnie jeli czasowo przebywa w Polsce.
   5. reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na licie reproduktorw, o ile spenia poprzednio lub uzupeni, po zarejestrowaniu w Zwizku, wymogi Regulaminu Hodowli Psw Rasowych ZKwP.
  2. Dopuszcza si do kry psa w okresie przejciowym od 12 miesica do 18 miesica, ktry uzyska w klasie modziey od co najmniej dwch sdziw trzy oceny minimum doskonae w tym jedn na wystawie midzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej .OKRES WARUNKOWY., JAK W PKT. 1. Dalsze uywanie psa do kry wymaga uzyskania ocen co najmniej doskonaych po ukoczeniu 15 miesicy, pkt 1.

  14
  1. Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziau mona uy do hodowli pod warunkiem przekazania midzy Oddziaami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej (wzr za. nr 7). Przekazanie musi nastpi w cigu 30 dni, na wniosek Oddziau rejestrujcego. W przypadku trudnoci z przekazaniem wyej wymienionej dokumentacji Oddzia rejestrujcy zakada now dokumentacj hodowlan na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.

  15
  1. Oddziaowa Komisja Hodowlana moe wnioskowa do Zarzdu Oddziau o zawieszenie uprawnie hodowlanych reproduktora na okres nie krtszy ni 12 miesicy w przypadku nie stosowania si waciciela do wymaga zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2. Dla reproduktorw nie ustala si grnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kry.
  3. Skrela si z ewidencji reproduktora w przypadku ustania czonkostwa waciciela, zgodnie z 18 Statutu Zwizku.
  4. Uniewania si uprawnienia hodowlane reproduktora oraz wykrela si z rejestrw reproduktora, ktry na dwch wystawach przez dwch rnych sdziw zosta zdyskwalifikowany za agresj w stosunku do ludzi. Postpowanie w przypadkach dyskwalifikacji za agresj okrela Regulamin Wystaw Psw Rasowych.

  VI. Prawa i obowizki hodowcy

  16
  1. Hodowca ma prawo do:
   1. uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
   2. dostpu do listy reproduktorw,
   3. wyboru reproduktora,
   4. w wyjtkowo uzasadnionych przypadkach wystpi do macierzystej Oddziaowej Komisji Hodowlanej o wyraenie zgody na krycie psem, ktry nie spenia wymogw hodowlanych.
  2. Hodowca ma obowizek:
   1. otoczy opiek posiadane psy, zapewni im higieniczne warunki utrzymania i naleyt pielgnacj, waciwie ywi, chroni przed przypadkowym kryciem, poddawa szczepieniom ochronnym, utrzymywa tylko tak liczb psw, ktrym jest w stanie zapewni dobre warunki egzystencji.
   2. upewni si czy pies, ktrym zamierza kry suk, jest reproduktorem,
   3. ograniczy mioty suki do jednego w roku kalendarzowym,
   4. przed kryciem suki ustali na pimie z wacicielem reproduktora warunki rozliczenia nalenoci za krycie,
   5. po kryciu uzyska od waciciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia(wzr za. nr 2)
   6. przy kryciu za granic waciciel suki jest obowizany wykupi w swoim Oddziale Kart Krycia (wzr za. nr 2) i uzyska na niej potwierdzenie krycia. Ponadto musi uzyska: potwierdzenie krycia obowizujce w danym kraju i kserokopi rodowodu reproduktora.
   7. w cigu 14 dni powiadomi pisemnie waciciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu si szczenit,
   8. podda szczenita znakowaniu (tatuowaniu lub czipowaniu). Hodowcy daje si moliwo wyboru
   9. znakowania szczenit, jednak decyzja musi dotyczy caego miotu (cay miot tatuowany lub czipowany). Przegldowi miotu poddaje si szczenita ju oznakowane. Numeracja tatuay musi by zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla kadej rasy; zasady tatuowania okrela oddzielna instrukcja. Mikroczipy musz spenia normy ISO 11784 lub zacznika A do normy ISO 11785. Numery chipw musz by naniesione na metryki i zarejestrowane w Oddziale ZKwP, a nastpnie przekazywane do Zarzdu Gwnego ZKwP do centralnej bazy chipw.
   10. udostpni Kierownikowi Sekcji (Oddziaowej Komisji Hodowlanej) cay miot i hodowl do przegldu, ktry powinien si odby midzy 6 a 12 tygodniem ycia szczenit; odmowa udostpnienia miotu/hodowli do przegldu uprawnia Zarzd Oddziau do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych wtpliwoci Zarzd Oddziau lub Zarzd Gwny moe zarzdzi identyfikacj szczenit na podstawie bada DNA; brak zgody hodowcy moe by podstaw odmowy wydania metryk; protok przegldu miotu (wzr za. nr 5) sporzdza si w trzech egzemplarzach, z ktrych orygina otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziau, za drug kopi Oddzia przesya do Oddziau, w ktrym zarejestrowany jest reproduktor; rwnoczenie Kierownik Sekcji dokonuje w rodowodzie suki wpisu informujcego o terminie urodzenia miotu
   11. zoy w Biurze Oddziau: odcinek karty krycia (wzr za. nr 2), w przypadku krycia za granic dodatkowo: potwierdzenie krycia obowizujce w danym kraju i kserokopi rodowodu reproduktora, kart miotu (wzr za. nr 3) oraz potwierdzenie wykonania znakowania (wzr za. nr 4); zoenie wyej wymienionych dokumentw jest warunkiem wydania metryk,
   12. wydawa nabywcom szczenita po ukoczeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzr za. nr 6) i ksieczkami zdrowia (z adnotacj o szczepieniach i odrobaczaniu szczenit), za nabywcom zagranicznym dostarczy rodowd eksportowy. Szczenita opuszczajce teren kraju po 3 lipca 2011 roku musz by obowizkowo zaczipowane.
   13. uregulowa we waciwym terminie zobowizania wobec waciciela reproduktora, zgodnie z zawart pisemn umow.
   14. przestrzega zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, rozmnaania tych samych psw w innych organizacjach kynologicznych.

  VII. Prawa i obowizki waciciela reproduktora

  17
  1. Waciciel reproduktora ma prawo:
   1. odmowy udostpnienia psa do krycia, bez podania przyczyny,
   2. pobiera ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowc.
  2. Waciciel reproduktora ma obowizek:
   1. otoczy opiek posiadane psy, zapewni im higieniczne warunki utrzymania i naleyt pielgnacj, waciwie ywi, poddawa szczepieniom ochronnym,
   2. udostpnia psa do krycia wycznie suk hodowlanych, zarejestrowanych w ZKwP lub innej organizacji nalecej bd uznawanej przez FCI.
   3. wykupi w swoim Oddziale Kart Krycia (wzr za. nr 2),
   4. przed kryciem suki ustali na pimie z hodowc warunki rozliczenia nalenoci za krycie,
   5. bezporednio po kryciu potwierdzi hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA (wzr za. nr 2), a jej odcinek zoy w swoim Oddziale macierzystym w cigu 14 dni,
   6. umoliwi i uatwi Oddziaowej Komisji Hodowlanej kontrol warunkw utrzymania psa i jego kondycji.
   7. przestrzega zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania, wystawiania, uywania do krycia tych samych reproduktorw w innych organizacjach kynologicznych.

  VIII. Inseminacja (sztuczne zapodnienie).
  Inseminowanie suk (sztuczne zapodnienie) musi by przeprowadzane zgodnie z zacznikiem nr 13.


  IX. Badanie profilu DNA oraz pochodzenia psw na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA.
  Badanie DNA musi by przeprowadzone zgodnie z zacznikiem 14 i 14a.


  X. Ekwiwalent za krycie

  18
  Przed dokonaniem krycia, waciciel suki i waciciel reproduktora zobowizani s ustali na pimie warunki rozliczenia nalenoci za krycie.

  XI. Dokumentacja hodowlana

  19
  1. Karta krycia, karta miotu, protok przegldu miotu oraz potwierdzenie wykonania znakowania s podstaw do wystawienia metryk, ktre wydaje Zarzd Oddziau, w ktrym zarejestrowana jest suka. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym naley doczy: potwierdzenie krycia obowizujce w danym kraju i kopi rodowodu reproduktora.
  2. Metryki s drukami cisego zarachowania, karty krycia i karty miotu s drukami ewidencjonowanymi. Zarzd Oddziau jest zobowizany prowadzi ewidencj tych drukw. Kady druk musi by opatrzony numerem ewidencyjnym.
  3. Przegldw miotw dokonuje Komisja powoana przez Przewodniczcego Oddziaowej Komisji Hodowlanej lub Kierownika Sekcji, zaleca si, aby w skad Komisji wchodzi co najmniej jeden sdzia kynologiczny lub asystent kynologiczny.

  20
  1. Metryka wana jest wycznie na terenie RP i upowania do zarejestrowania psa w jednym z Oddziaw Zwizku, wpisania go do Polskiej Ksigi Rodowodowej (PKR) lub Ksigi Wstpnej (KW) i wydania Rodowodu lub Wycigu z KW.
  2. Rodowd lub Wycig z KW jest wydawany przez Biuro Zarzdu Gwnego ZKwP, a odbierany przez waciciela psa za porednictwem biura Oddziau. Na yczenie Kierownika Sekcji waciciel jest zobowizany stawi si po odbir rodowodu wraz z psem.
  3. Rodowody psw wpisanych do Polskiej Ksigi Rodowodowej (PKR) s podstaw do zarejestrowania psa wycznie na terenie RP. Rodowody w wersji eksportowej s podstaw zarejestrowania psa w kraju lub za granic.
  4. Dokumentacj psw zarejestrowanych w Oddziale Zwizku stanowi karta sztywna (wzr za. nr 7) oraz kopia rodowodu.

  21
  Rodowd eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczn organizacj kynologiczn, bdc czonkiem FCI (Midzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzc dokumentacj uznawan przez FCI, musi by zarejestrowany w Biurze Oddziau, a nastpnie za porednictwem Biura Oddziau przesany do Biura Zarzdu Gwnego w celu nostryfikacji. Rodowd, po wpisaniu do Polskiej Ksigi Rodowodowej (PKR) lub Ksigi Wstpnej (KW) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca si za porednictwem Biura Oddziau wacicielowi psa/suki. Brak nostryfikacji rodowodu skutkuje wykreleniem psa/suki z rejestracji oddziaowej. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza si w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.
  22
  1. Ksig Wstpn prowadzi si jedynie dla ras wskazanych przez Zarzd Gwny.
  2. Do Ksigi Wstpnej wpisuje si dorosego psa lub suk, ktrych wygld wykazuje wszystkie cechy okrelonej rasy, co zostao stwierdzone podczas przegldu kwalifikacyjnego. Na przegldzie kwalifikacyjnym wypenia si .Wniosek o wpisanie psa/suki do Ksigi Wstpnej. (wzr za. nr 8). Waciciel psa/suki wpisanego do Ksigi Wstpnej otrzymuje Wycig z Ksigi Wstpnej.
  3. Przegldu kwalifikacyjnego dokonuje Midzynarodowy Sdzia Kynologiczny odpowiedniej specjalnoci.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Ksigi Wstpnej, waciciel psa/suki zobowizany jest do dokonania tatuau zwierzcia (zgodnie z odrbn instrukcj).
  5. Potomstwu psw z KW wydaje si metryki.
  6. Psa/suk, ktrych trzy pokolenia przodkw (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figuruj w KW, wpisuje si do Polskiej Ksigi Rodowodowej.

  23
  Zmiana waciciela psa/suki musi by zgoszona, w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziau celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego waciciela.
  24
  O zagubieniu rodowodu lub wycigu z KW waciciel psa za porednictwem Biura Oddziau zawiadamia Zarzd Gwny, ktry uniewania zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacj .duplikat..

  XII. Postanowienia kocowe

  25
  Szczegowe przepisy dotyczce dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte s w zacznikach stanowicych integraln cz niniejszego Regulaminu.
  26
  1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upowaniony jest Zarzd Oddziau na wniosek Oddziaowej Komisji Hodowlanej.
  2. W przypadku naruszenia przepisw niniejszego Regulaminu przez hodowcw lub wacicieli reproduktorw Zarzd Oddziau, na wniosek Oddziaowej Komisji Hodowlanej, kieruje spraw do rozpatrzenia przez Oddziaowy Sd Koleeski, za wyjtkiem spraw uregulowanych w 12 pp 1 i 15 pp 1.

  27
  1. W wyjtkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczajce poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarzd Oddziau na wniosek Oddziaowej Komisji Hodowlanej.
  2. Gwna Komisja Hodowlana peni rol organu odwoawczego od decyzji Zarzdu Oddziau. Pisma odwoawcze skadane s za porednictwem Oddziau.
  3. W przypadku istotnych wtpliwoci Zarzd Oddziau lub Zarzd Gwny moe zarzdzi badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.
  4. Zaleca si hodowcy przekazywanie szczenit nabywcom bezporednio z hodowli oraz informowanie ich o ewentualnych wadach szczenit.
  5. Hodowcom zabrania si:
   • sprzeday szczenit poprzez porednikw oraz osobom nabywajcym je do dalszej odsprzeday.
   • handlu szczenitami w czasie imprez publicznych i w miejscach publicznych,
   • rozmnaania suk i uywania reproduktorw do hodowli poza ewidencj Zwizku, a w szczeglnoci okresowego przerejestrowywania ich do innych organizacji kynologicznych, celem uzyskania pozaregulaminowych miotw/potomstwa legalizowanych przez te organizacje.

  28
  1. Po wykluczeniu czonka ze Zwizku lub ustaniu jego czonkostwa na podstawie 18 pkt 5 Statutu, psy/suki na niego zarejestrowane podlegaj skreleniu z rejestru Zwizku i nie mog by przerejestrowane na inn osob. Skrelenia dokonuje Zarzd Oddziau i zawiadamia o tym Zarzd Gwny oraz Zarzdy pozostaych Oddziaw. Wykluczenie ze Zwizku jednego ze wspwacicieli psa/suki skutkuje skreleniem psa/suki, stanowicego/stanowicej wspwasno, z rejestru Zwizku bez moliwoci przerejestrowania ich na innych czonkw Zwizku.
  2. W okresie zawieszenia w prawach czonka, posiadane przez niego psy/suki nie mog by przerejestrowane na innego czonka Zwizku i uywane do hodowli oraz nie mog bra udziau w wystawach, konkursach i pokazach; psy/suki stanowice jego wspwasno podlegaj tym samym rygorom.

  29
  1. Regulamin zosta opracowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu Hodowlanego FCI i odrbnych uchwa FCI.
  2. Jednolity tekst Regulaminu Hodowli Psw Rasowych wchodzi w ycie z dniem 1.01.2014 roku.
  3. Uniewania si Regulamin Hodowli Psw Rasowych z dnia 1.04.2006 roku.
  W regulaminie zostay uwzgldnione zmiany zatwierdzone przez Plenum ZG ZKwP w dniu 30.07.2014, 17.09.2014 i 10.12.2014 roku.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft