AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Komunikat dotyczcy przeduania Korungu
2021-12-23

W zwizku z naoonym przez SV obowizkiem przeduania Krungu przez Klub Owczarka Niemieckiego informujemy, e wszystkie Krungi zaliczane na terenie Polski i koczce si w 2021 roku, niezalenie od kraju aktualnej rejestracji lub miejsca zamieszkania waciciela mog zosta przeduone tylko przez Klub Owczarka Niemieckiego w Polsce (KON).Aby uzyska przeduenie naley:
-drog mailow wysa wypeniony wniosek na E-Mail: Miroslaw.Tchorz@owczarek-niemiecki.com , w tytule wpisujc- "Krung,nazwa psa". Prosimy rwnie w treci e-maila wpisa nr przesyki poleconej w celu ledzenia listu.
-wpaci 50,00 PLN na konto KON
(Bank PEKAO S.A., IBAN: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066) w tytule wpaty wpisujc- "Koerung-przedluzenie,nazwa psa, imi i nazwisko waciciela"
-orgina rodowodu i orginalny Krschein wysa listem poleconym do osoby odpowiedzialnej za dokonywanie odpowiednich wpisw na adres:
Mirosaw Tchorz
ul.Strzeszowska 2A
55-114 Wisznia Maa


Po dokonaniu odpowiednich adnotacji dokumenty zostan odesane listem poleconym na adres waciciela lub osoby wskazanej w korespondencji. Na podany przez waciciela adres E-Mail zostanie przesana informacja z numerem przesyki zwrotnej.
Prosimy o przestrzeganie powyszych procedur, abymy mogli szybko przygotowa i zwrci dokumentacj.

Zarzd KON


Kliknij aby pobra plik formularza ...Due to the obligation imposed by the SV to extend the licensing by the Polish Shepherd Dog Club (KON), we would like to inform you that all initial licensing in Poland ends in 2021, regardless of the country of current registration or the place of residence of the owner only from the Shepherd Dog Club in Poland (KON) can be extended).
How to get an extension:
- send the completed application by email to the following email address: Miroslaw.Tchorz@owczarek-niemiecki.com, indicate in the title - "Koerung, name of the dog" Please also include the mailing number in the body of the email to track the letter.
Pay PLN 50.00 to the KON account
(Bank PEKAO S.A., IBAN: PL 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066) In the title of the payment, enter "Koerung-przedluzenie, dogs name, owners first and last name".
- the original pedigree and the original Krschein by registered mail to the person who is responsible for the relevant entries at following address:
Miroslaw Tchorz
ul Strzeszowska 2A
55-114 Wisznia Mala
POLAND


Once registered, the documents will be sent by registered mail to the address of the owner or the person indicated in the correspondence. Information with the number of the return will be sent to the email address provided by the owner.
We ask that you follow the procedures above so that we can quickly prepare and return the documentation.

Board of the KON


Aufgrund der vom SV auferlegten Verpflichtung, die Krung durch den Polnischen Schferhundklub (KON) zu verlngern, mchten wir Sie darber informieren, dass alle in Polen abgelegte Erstankrung die 2021 enden, unabhngig vom Land der aktuellen Registrierung oder dem Wohnort des Eigentmers nur vom Schferhundklub in Polen (KON) verlngert werden knnen ).
So erhalten Sie eine Verlngerung:
-senden Sie den ausgefllten Antrag per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: Miroslaw.Tchorz@owczarek-niemiecki.com, im Titel angeben - "Krung, Name des Hundes" Bitte geben Sie auch die Postsendungnummer in den Text der E-Mail ein, um den Brief zu verfolgen.
- Zahlen Sie 50,00 PLN auf das KON-Konto
(Bank PEKAO S.A., IBAN: PL 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066)
Geben Sie im Titel der Zahlung "Koerung-przedluzenie, Name des Hundes, Vor- und Nachname des Eigentmers" ein.
- den Original-Ahnentafel und den Original-Krschein per Einschreiben an die Person, die fr die entsprechenden Eintrge verantwortlich ist, unter folgende Adresse:
Miroslaw Tchorz
ul.Strzeszowska 2A
55-114 Wisznia Mala
POLEN
Nach den entsprechenden Eintrag werden die Dokumente per Einschreiben an die Adresse des Eigentmers, oder der in der Korrespondenz angegebenen Person gesendet. Informationen mit der Nummer der Rcksendung werden an die vom Eigentmer angegebene E-Mail-Adresse mitgeteilt.
Wir bitten Sie, die oben genannten Verfahren zu befolgen, damit wir die Dokumentation schnell vorbereiten und zurcksenden knnen.

Vorstand der KON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft