AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.

2022-02-19

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków na Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego, które odbędzie się w sobotę , 19 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Chynów – w miejscowości 05-650 Chynów, przy ul. Głównej 74.

Prosimy koleżanki i kolegów o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opźniły rozpoczęcia zebrania. Sekretariat czynny będzie od godz,09.00. Mandat uprawniający do głosowania otrzymają osoby, które mają opłacone wszystkie składki i przynajmniej roczną przynależność do Klubu oraz udokumentują opłacenie składki do ZKwP za rok 2022. ( podbita legitymacja lub dowód wpłaty )

Składka członkowska za rok 2022 wynosi - 50,00 zł

Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
Bank PEKAO S.A. nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Składka za rok 2022.
Informujemy, że w dniu zgromadzenia wpłaty nie będą przyjmowane.

Mapa dojazdu i strona Hotelu Chynów: /hotelchynow.pl/kontakt/

Zainteresowanych informujemy, że protokł z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ON ZKwP będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Klubu w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7 od 05.03.2022r.

Proponowany program Walnego Sprawozdawczo‐Wyborczego Zgromadzenia Członków Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ON
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokólant�w
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia zebrania
4. Wybór komisji mandatowej, wnioskowej i skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania:
- Zarządu Klubu
- Wiceprzewodniczącego ds. Hodowli
- Skarbnika Klubu – sprawozdanie finansowe
- Klubowej Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Zatwierdzenie sprawozda� i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Wybór na okres kadencji:
- członków Zarządu
- członków Komisji Rewizyjnej
12. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok 2022
13. Wolne wnioski
14. Rozpatrzenie i uchwalenie zgłoszonych wniosków
15. Przedstawienie informacji nt. organizacja Wystawy Klubowej w 2022 roku
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Klubu ON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft