AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Komunikat dotyczący przedłużania Korungu
2020-11-03

W związku z nałożonym przez SV obowiązkiem przedłużania Körungu przez Klub Owczarka Niemieckiego informujemy, że wszystkie Körungi zaliczane na terenie Polski i kończące się w 2020 roku, niezależnie od kraju aktualnej rejestracji lub miejsca zamieszkania właściciela mogą zostać przedłużone tylko przez Klub Owczarka Niemieckiego w Polsce (KON).Aby uzyskać przedłużenie należy:
-drogą mailową wysłać wypełniony wniosek na E-Mail: Miroslaw.Tchorz@owczarek-niemiecki.com , w tytule wpisując- "Körung,nazwa psa". Prosimy również w treści e-maila wpisać nr przesyłki poleconej w celu śledzenia listu.
-wpłacić 50,00 PLN na konto KON
(Bank PEKAO S.A., IBAN: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066) w tytule wpłaty wpisując- "Koerung-przedluzenie,nazwa psa, imię i nazwisko właściciela"
-orginał rodowodu i orginalny Körschein wysłać listem poleconym do osoby odpowiedzialnej za dokonywanie odpowiednich wpisów na adres:
Mirosław Tchorz
ul.Strzeszowska 2A
55-114 Wisznia Mała


Po dokonaniu odpowiednich adnotacji dokumenty zostaną odesłane listem poleconym na adres właściciela lub osoby wskazanej w korespondencji. Na podany przez właściciela adres E-Mail zostanie przesłana informacja z numerem przesyłki zwrotnej.
Prosimy o przestrzeganie powyższych procedur, abyśmy mogli szybko przygotować i zwrócić dokumentację.

Zarząd KON


Kliknij aby pobrać plik formularza ...Due to the obligation imposed by the SV to extend the licensing by the Polish Shepherd Dog Club (KON), we would like to inform you that all initial licensing in Poland ends in 2020, regardless of the country of current registration or the place of residence of the owner only from the Shepherd Dog Club in Poland (KON) can be extended).
How to get an extension:
- send the completed application by email to the following email address: Miroslaw.Tchorz@owczarek-niemiecki.com, indicate in the title - "Koerung, name of the dog" Please also include the mailing number in the body of the email to track the letter.
- Pay PLN 50.00 to the KON account
(Bank PEKAO S.A., IBAN: PL 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066) In the title of the payment, enter "Koerung-przedluzenie, dog's name, owner's first and last name".
- the original pedigree and the original Körschein by registered mail to the person who is responsible for the relevant entries at following address:
Miroslaw Tchorz
ul Strzeszowska 2A
55-114 Wisznia Mala
POLAND


Once registered, the documents will be sent by registered mail to the address of the owner or the person indicated in the correspondence. Information with the number of the return will be sent to the email address provided by the owner.
We ask that you follow the procedures above so that we can quickly prepare and return the documentation.

Board of the KON


Aufgrund der vom SV auferlegten Verpflichtung, die Körung durch den Polnischen Schäferhundklub (KON) zu verlängern, möchten wir Sie darüber informieren, dass alle in Polen abgelegte Erstankörung die 2020 enden, unabhängig vom Land der aktuellen Registrierung oder dem Wohnort des Eigentümers nur vom Schäferhundklub in Polen (KON) verlängert werden können ).
So erhalten Sie eine Verlängerung:
-senden Sie den ausgefüllten Antrag per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: Miroslaw.Tchorz@owczarek-niemiecki.com, im Titel angeben - "Körung, Name des Hundes" Bitte geben Sie auch die Postsendungnummer in den Text der E-Mail ein, um den Brief zu verfolgen.
- Zahlen Sie 50,00 PLN auf das KON-Konto
(Bank PEKAO S.A., IBAN: PL 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066)
Geben Sie im Titel der Zahlung "Koerung-przedluzenie, Name des Hundes, Vor- und Nachname des Eigentümers" ein.
- den Original-Ahnentafel und den Original-Körschein per Einschreiben an die Person, die für die entsprechenden Einträge verantwortlich ist, unter folgende Adresse:
Miroslaw Tchorz
ul.Strzeszowska 2A
55-114 Wisznia Mala
POLEN
Nach den entsprechenden Eintrag werden die Dokumente per Einschreiben an die Adresse des Eigentümers, oder der in der Korrespondenz angegebenen Person gesendet. Informationen mit der Nummer der Rücksendung werden an die vom Eigentümer angegebene E-Mail-Adresse mitgeteilt.
Wir bitten Sie, die oben genannten Verfahren zu befolgen, damit wir die Dokumentation schnell vorbereiten und zurücksenden können.

Vorstand der KON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft