AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Komunikat Głównej Komisji Szkolenia ZKwP
2015-11-04

Członkowie ZKwP, którzy nabywając uprawnienia pozoranta, spełniali w chwili uzyskania tych uprawnień formalne warunki regulaminowe
tj.:
1.Co najmniej 3-letnie członkostwo w ZKwP, w tym przynajmniej 2-letni staż w pracy społecznej przy szkoleniu psów.
2. Pozytywna ocena (min. dobra) z obu części egzaminu na pozoranta (teoretycznej i praktycznej).
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Na bieżąco opłacone składki członkowskie ZKwP.

proszeni są, celem wpisania na listę pozorantów ZKwP, o przesłanie do biura ZG poniższych dokumentów:

1. Wypełniona karta pozoranta, opieczętowana przez Oddział macierzysty oraz podpisana przez przewodniczącego Zarządu Oddziału.
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień.
3. Zdjęcie do legitymacji pozoranta.
4. Potwierdzenie opłaty składek członkowskich za okres min. 3 lat.
5. Opinia członka ZKwP wystawiona przez Zarząd Oddziału macierzystego

Karta pozoranta/instruktora
http://www.zkwp-szkolenia.pl/images/karta_pozoranta-instruktora.pdf
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft